خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان این پرسشنامه توسط پیتر لاک و همکاران (2000) طراحی گردیده و دارای  45 گویه و 5 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: پیتر لاک و همکاران (2000) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه سبک های تفکر

پرسشنامه سبک های تفکر این پرسشنامه توسط استرنبرگ و واگنر (2003) طراحی گردیده و دارای   40 گویه و 5 بعد می باشد.     پایایی و روایی: دارد   نوع فایل: ورد   ( WORD )   مولفه: دارد   نحوه نمره گذاری: دارد   منبع: دارد   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

این پرسشنامه دارای  11 گویه و 3 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ندارد قیمت: فقط 2000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان
تعداد صفحه(1):