خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

تاثیر رهبری تحول آفرین برتغییرات سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان

پروپوزال  جامع  با منابع  و ارجاعات  درون  متنی  APA    مدل  مفهومی     تعاریف  عملیاتی  و مفهومی    منابع  مختلف   داخلی  و  خارجی روش نمونه  گیری  روش  تحقیق  ضرورت  و  اهمیت   و  مبانی  تجربی  خارجی و داخلی   و ... در  ضمن  پرسشنا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

پروپوزال بررسی رابطه تغییر سازمانی رهبری تحول آفرین با نقش تعدیلگری تعهد سازمانی سه متغییره

پروپوزال  جامع  با منابع  و ارجاعات  درون  متنی  APA    مدل  مفهومی     تعاریف  عملیاتی  و مفهومی    منابع  مختلف   داخلی  و  خارجی روش نمونه  گیری  روش  تحقیق  ضرورت  و  اهمیت   و  مبانی  تجربی  خارجی و داخلی   و ... در  ضمن  پرسشن ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

ارزش‌های دینی خانواده و نقش آن در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر

پروپوزال  روانشناسی با تمامی پارامتر های استاندارد  بیان  مسئله  اهداف  فرضیه  مبانی نظری و ادبیات  تحقیق  روش   ارجاع نویسی APA   قابل استفاده در پایان نامه های ارشد   مقالات   و رساله دکتری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری

پروپوزال   ادبیات  با تمامی پارامتر های استاندارد  بیان  مسئله  اهداف  فرضیه  مبانی نظری و ادبیات  تحقیق  روش   ارجاع نویسی APA   با  19 منبع  جدید  و معتبر  قابل استفاده در پایان نامه های ارشد   مقالات   و رساله دکتری   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(1):