خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه اثر بخشی مدیریت مالی

این پرسشنامه در مقياس اندازه گيري ليكرت بوده و ابعاد اثربخشی مدیریت مالی را مورد سنجش قرار مي دهد. پرسشنامه پنج گزينه اي بوده و با احتساب نمراتي به ترتيب از يك تا هفت براي گزينه ها طراحي شده است . در اين طيف هر قدر از مقادير كم به طرف مقادير زياد حركت كنيم نشان دهنده اين است كه آن ديدگاه پاسخ دهندگان از وضعيت بهتري برخوردار است. این پرسشنامه دارای چهار بعد میباشد شامل: برنامه¬ریزی مالی، بودجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه شماره 143 ارزیابی جلسات گروهی

    هدف: بررسی اینکه شما چگونه می توانید جلسات اثربخش تری داشته باشید ابعاد: ندارد گویه: دارای 12 گویه می باشد. تعداد صفحات: 1 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رضمان     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 142 بررسی رویه ها در تیم

هدف: بررسی اثربخشی رویه های موجود در تیم ابعاد: ندارد گویه: دارای 10 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی وآقای دکتر مجید رمضان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 141 روابط بین شخصی در تیم

  هدف: بررسی روابط بین شخصی در تیم ابعاد: ندارد گویه: دارای 10 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 140 بررسی نقش افراد در تیم

        هدف: بررسی نقش افراد در تیم ابعاد: ندارد تعداد صفحات: 2 صفحه گویه: دارای 10 گویه می باشد. منبع : آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 139 هدف گذاری در تیم

  هدف: بررسی اثربخشی هدف گذاری در تیم ابعاد: ندارد گویه: دارای 10 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه خرد سازمانی براون و گرین (2006)

این پرسشنامه دارای 66 گویه و 6 بعد خودآگاهی ، مدیریت هیجانی ، نوع دوستی ، دانش زندگی ، مهارت های زندگی ، تمایل به یادگیری می باشد نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  می باشد که پایایی و روایی  آن تایید شده است  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاسخ فعالیت های مدیریتی فایول

پاسخ فعالیت های مدیریتی فایول این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای 6 گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: ندارد منبع: مقیمی و همکاران (1390) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه مدیریت فروش

پرسشنامه مدیریت فروش این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای 65 گویه 17 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مقیمی و همکاران (1390) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(43):