تحلیل آماری فوری کاهش تضمینی درصد همانند جویی و فروش مبانی نظری

فروش پرسشنامه , فروش مبانی نظری تحقیق , انجام پایان نامه و مقاله , SPSS , SPLS

سفارش کاهش همانندجویی مرکز تخصصی آمار و خدمات تحقیقی ایران پروداک

اطلاعیه فروشگاه

مرکز تخصصی تحلیل آماری پایان نامه و کاهش درصد همانند جویی WWW.IRANProdoc.com

پرسشنامه تعهد سازمانی

   پرسشنامه تعهد سازمانی   هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان     در صورت نیاز به    راهنمایی و    مشاوره    رایگان با   مرکز تخصصی تحلیل آماری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

کلونی زنبورعسل مصنوعی خود تطبیق برای بهینه سازی عددی جهانی

چکیده الگوریتم ABC (کلونی زنبور عسل مصنوعی)[1] در کاربردهای عملی بسیاری مورد استفاده بوده است و نرخ همگرایی خوبی نشان داده است. این الگوریتم بر طبق فرایند واریانس تصادفی راه حل (جواب) جدید را تولید می کند. در این فرایند، دامنه های اختلال حائز اهمیت است، چون می تواند بر راه حل جدید تأثیر بگذارد. در این مقاله، کلونی زنبورعسل مصنوعی خود تطبیق، موسوم به ABC خودتطبیق، را برای بهینه سازی عددی جها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

مدیریت رفتار سازمانی : وضوح خودانگاری: بررسی و نقش آن در رفتارمصرف کننده 2015

حتی بعداز دودهه از زمانی که «وضوح خودانگاری» (SCC) درآثار روانشناسی پدیدار شد، این مفهوم موردتوجه روانشناسان حوزۀ مصرف کننده قرارنگرفته است. درآثار روانشناسی این مفهوم ازمفهوم«عزت نفس» متمایز شده است، پژوهش ما نقش SCC در رفتارهای مصرف کنندۀ منتخب را موردبررسی قرار  می دهد. نظرخواهی از301 مصرف کننده اثبات کرد کهSCC درمورد رضایت کلی مصرف کننده از زندگی نقش دارد و فقدان آ ...

توضیحات بیشتر - دانلود 20,000 تومان

Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری

اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوریترجمه  مدیریت   مقاله  بیس  ترجمه  روان  با  تایپ  فارسی  2012 مقاله معتبر   مورد  استفاده  سمینار   مقاله  مروری  تحلیلی  و  پژوهشی    سوابق  تجربی مدیریت  استراتژیک  هدف مقاله: این مقاله بر روی رابطه بین TQM  با ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

راهبری، ابزاری برای مدیریت استراتژیک 2015 Leadership as a tool of strategic management

ترجمه  مدیریت   مقاله  بیس  ترجمه  روان  با  تایپ  فارسی  2015 مقاله معتبر  2015  مورد  استفاده  سمینار   مقاله  مروری  تحلیلی  و  پژوهشی    سوابق  تجربی مدیریت  استراتژیک  هدف مقاله: اقتصاد جهانی و گرایشات جهانی، چالشهای جدیدی را به همراه می آورند که  زندگی اجتماعی را تحت تاثیر ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان
تعداد صفحه(1):