خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان

پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای   12 گویه و 5 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مقیمی و همکاران (1390) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی

پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی این پرسشنامه توسط آرین قلی پور و علی اصغر پورعزت طراحی گردیده و دارای   24 گویه و 5 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: آرین قلی پور و علی اصغر پورعزت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامد های آن

پرسشنامه رضایت مشتری و پیامد های آن این پرسشنامه توسط ماگنوس سودرلاند  (2004) طراحی گردیده و دارای   9 گویه و 4 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ماگنوس سودرلاند  (2004) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی این پرسشنامه توسط دیوید اچ.اولسون ، دیوید جی.فورنیر ، جوئن ام. درانکمن  (2003) طراحی گردیده و دارای   115 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دیوید اچ.اولسون ، دیوید جی.فورنیر ، جوئن ام. درانکمن  (2003) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه ذهن فلسفی

پرسشنامه ذهن فلسفی این پرسشنامه توسط ايرج سلطاني (1387) طراحی گردیده و دارای   60 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ايرج سلطاني (1387) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه درک رفتار سازمانی

پرسشنامه درک رفتار سازمانی این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و همکاران  (2002)  طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: جان نیوسترم و همکاران  (2002)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی تمایل فرد به خودگشودگی

پرسشنامه بررسی تمایل فرد به خودگشودگی این پرسشنامه توسط آکین آکسو و همکاران  (2005) طراحی گردیده و دارای   28 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: آکین آکسو و همکاران  (2005) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه ارزیابی کسب و کار توسط کارکنان

پرسشنامه ارزیابی کسب و کار توسط کارکنان این پرسشنامه توسط گومز و همکاران  (2002) طراحی گردیده و دارای   14 گویه و 7 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: گومز و همکاران  (2002) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی توانایی خود نظارتی در افراد

پرسشنامه بررسی توانایی خود نظارتی در افراد این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و همکاران  (2002) طراحی گردیده و دارای   15  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: جان نیوسترم و همکاران  (2002)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه خود آگاهی

پرسشنامه خود آگاهی این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و همکاران  (2002) طراحی گردیده و دارای   11  گویه و 2 بعد می باشد.     پایایی و روایی: دارد   نوع فایل: ورد   ( WORD )   مولفه: دارد   نحوه نمره گذاری: دارد   منبع: جان نیوسترم و همکاران  (2002)   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه خود ارزیابی سازمانی

پرسشنامه خود ارزیابی سازمانی این پرسشنامه توسط رابین من و همکاران  (2005)طراحی گردیده و دارای   9  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه خلاقیت سازمانی

پرسشنامه  خلاقیت سازمانی این پرسشنامه توسط محمد حسن بیگی (1389)طراحی گردیده و دارای   16  گویه و 6  بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: محمد حسن بیگی (1389) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه اندازه‌گیری حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن

پرسشنامه اندازه‌گیری حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن این پرسشنامه توسط آلن و همکاران ( 2008) طراحی گردیده و دارای   59  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: آلن و همکاران ( 2008) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان

پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان این پرسشنامه توسط رادنی اورتن ( 2007) طراحی گردیده و دارای   10  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: رادنی اورتن ( 2007) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی ابعاد توانمندسازی سازمانی

پرسشنامه بررسی ابعاد توانمندسازی سازمانی این پرسشنامه توسط راسل و همکاران ( 2003) طراحی گردیده و دارای   23  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: راسل و همکاران ( 2003)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی میزان تمایل به ترک خدمت در افراد

پرسشنامه بررسی میزان تمایل به ترک خدمت در افراد این پرسشنامه توسط جین کیم و همکاران ( 2007) طراحی گردیده و دارای   15  گویه  می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: جین کیم و همکاران (2007) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه تفکر استراتژیک این پرسشنامه توسط جین لیدکا (2004 ) طراحی گردیده و دارای   40  گویه  می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: جین لیدکا (2004 ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پرسشنامه تغییر سازمانی

پرسشنامه تغییر سازمانی این پرسشنامه توسط محمود ساعتچی و کامبیز کامکاری و مهناز عسکریان (1391 ) طراحی گردیده و دارای   18  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: محمود ساعتچی و کامبیز کامکاری و مهناز عسکریان (1391 ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن

پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن این پرسشنامه توسط ماتسیو و همکاران (2003) طراحی گردیده و دارای   45  گویه و 5 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ماتسیو و همکاران (2003) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه تشریح نوع رفتار افراد

پرسشنامه تشریح نوع رفتار افراد این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و کیس دیوس(2002) طراحی گردیده و دارای   11  گویه  می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: جان نیوسترم و کیس دیوس(2002) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه تسهیم دانش

پرسشنامه تسهیم دانش این پرسشنامه توسط تسهیم دانش دیکسون (۲۰۰۷) طراحی گردیده و دارای   15  گویه  و 5  مولفه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع:تسهیم دانش دیکسون (۲۰۰۷) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه تأثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت

پرسشنامه تأثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت این پرسشنامه توسط مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید،( 1390 )طراحی گردیده و دارای   6  گویه  می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید،( 1390 ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه پرخاشگری در دانش آموزان AGQ

پرسشنامه پرخاشگری در دانش آموزان AGQ این پرسشنامه توسط زاهدی فر، نجاریان و شکرکن(۱۳86) طراحی گردیده و دارای   30  گویه  و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع:   زاهدی فر، نجاریان و شکرکن(۱۳86) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه استاندارد بیگانگی از کار

پرسشنامه استاندارد بیگانگی از کار  این پرسشنامه توسط بانایی و ریسل (2007)  طراحی گردیده و دارای   8  گویه و 2 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: بانایی و ریسل (2007)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی برنامه های بهبود بهره وری در سازمان

پرسشنامه بررسی برنامه های بهبود بهره وری در سازمان این پرسشنامه توسط ماراگش و دواداسان و اراویندان و ناتاراجان  (2003)  طراحی گردیده و دارای   10  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ماراگش و دواداسان و اراویندان و ناتاراجان   (2003)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن

پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن این پرسشنامه توسط راسل.ای.ام اتسوز  (2003)  طراحی گردیده و دارای   10  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: راسل.ای.ام اتسوز   (2003) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی میزان تمایل به بازخور

پرسشنامه بررسی میزان تمایل به بازخور این پرسشنامه توسط وایهه.اچ و باوی اندرو هد (2011)  طراحی گردیده و دارای   10  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: وایهه.اچ و باوی اندرو هد  (2011) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند

پرسشنامه بازاریابی رابطه مند این پرسشنامه توسط اِندوبیسی (2013)  طراحی گردیده و دارای   17  گویه و 4  بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: اِندوبیسی (2013) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه آوای سازمانی

پرسشنامه آوای سازمانی این پرسشنامه توسط همس کاسارین ماری (2012)  طراحی گردیده و دارای   18  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: همس کاسارین ماری (2012)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی انواع بازخور های ارائه شده به کارکنان

پرسشنامه بررسی انواع بازخور های ارائه شده به کارکنان این پرسشنامه توسط گالبث.ات.ال (2002)  طراحی گردیده و دارای   18  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: گالبث.ات.ال (2002) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان

پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان این پرسشنامه توسط مول کپتین و اسکات اولینو (2005)  طراحی گردیده و دارای   14  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مول کپتین و اسکات اولینو (2005) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c)

پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c) این پرسشنامه توسط ایزدیار  (1390) طراحی گردیده و دارای   21  گویه و 4  بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ایزدیار  (1390)   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه میزان استرس شغلی

پرسشنامه میزان استرس شغلی این پرسشنامه توسط اسیپو (2001) دارای   27گویه و 9 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: اسیپو (2001) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی این پرسشنامه توسط رالف کریتسن  (2006) طراحی گردیده و دارای   13  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: رالف کریتسن  (2006)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی این پرسشنامه توسط نادریان (1394) طراحی گردیده و دارای   16 و 4 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: نادریان (1394) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی

پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی این پرسشنامه توسط اندرو میکاییلیتچکنو و ویلیام لاندستروم (2006) طراحی گردیده و دارای   17گویه و5 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: اندرو میکاییلیتچکنو و ویلیام لاندستروم (2006) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی

پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی این پرسشنامه توسط وی هی.اچ. باو و اندرو هد (2001) طراحی گردیده و دارای   15   گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: وی هی.اچ. باو و اندرو هد (2001) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها

پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها این پرسشنامه توسط آنردی.ای. دیوال(2004) طراحی گردیده و دارای   43   گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: آنردی.ای. دیوال(2004) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام (Action Plan)

پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام (Action Plan) این پرسشنامه توسط اندرو دوربین (2001) طراحی گردیده و دارای   10گویه   می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: اندرو دوربین (2001) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینه برقراری ارتباطات

پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینه برقراری ارتباطات این پرسشنامه توسط مک گراس   (2005) طراحی گردیده و دارای   14گویه   می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مک گراس  (2005) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار

پرسشنامه ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار این پرسشنامه توسط سو یانگ لی   ( 2006 ) طراحی گردیده و دارای   20   گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: سو یانگ لی   ( 2006 ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتار ها

پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتار ها این پرسشنامه توسط   جفری کانتور و ژاکوب ویسبرگ   ( 2002 ) طراحی گردیده و دارای   16 گویه   می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: جفری کانتور و ژاکوب ویسبرگ   ( 2002 ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(11):