خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه استاندارد اخلاق کار

پرسشنامه استاندارد اخلاق کار این پرسشنامه توسط گريگوري، سي، پتي ( 2003 )طراحی گردیده و دارای 23گویه و 4 بعد می باشد . پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: گريگوري، سي، پتي ( 2003 ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود

پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود این پرسشنامه توسط  ( Robert L Mathis, Mathis & Associates, L. L. C. (2002 ,  طراحی گردیده و دارای   36   گویه می باشد . پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ( Robert L Mathis, Mathis & Associates, L. L. C. (2002 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان

پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان این پرسشنامه توسط   جفری هاوتن و کریستوفر نک   (2002) طراحی گردیده و دارای   32   گویه می باشد . پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: جفری هاوتن و کریستوفر نک   (2002) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد

پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد این پرسشنامه توسط فرهاد انالویی ( 2003)طراحی گردیده و دارای 11 گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد   نوع فایل: ورد (Word)   مولفه: ندارد   نحوه نمره گذاری: دارد   منبع: فرهاد آنالویی(2003)   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی دو بعد تمرکز و رسمیت در سازمان

پرسشنامه بررسی دو بعد تمرکز و رسمیت در سازمان این پرسشنامه توسط اندی وود (2005)طراحی گردیده و دارای 23 گویه می باشد . پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (Word) مولفه: تمرکز و  رسمیت نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد اندی وود (2005) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه تعیین سبک یادگیری

پرسشنامه تعیین سبک یادگیری این پرسشنامه توسط کنت و مورل (2001)طراحی گردیده و دارای 20 گویه می باشد . پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد  کنت و مورل (2001)   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای 18 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مهارت های سازمانی

این پرسشنامه توسط فرهد آنالویی (1995) طراحی گردیده و دارای 15 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه یادگیری مستمر(A. Akin Aksu)

این پرسشنامه توسط آ.آکین آکسو و همکاران (2005) طراحی گردیده و دارای 8 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه یادگیری مشارکتی

این پرسشنامه توسط استفان چو و همکاران (2007) طراحی گردیده و دارای 13 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods)

این پرسشنامه توسط دیوید وت تن و همکاران (2000) طراحی گردیده و دارای 72 گویه و 15 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm)

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و کیس دیوس(2002) طراحی گردیده و دارای 10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه یادگیری گروهی

این پرسشنامه توسط نمث لورین.اس (1997) طراحی گردیده و دارای 12 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه یادگیری فردی

این پرسشنامه توسط نمث لورین.اس (1997) طراحی گردیده و دارای 19 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سبک های یادگیری(Henry C. Wilson)

این پرسشنامه توسط هنری.سی ویلسون (2000) طراحی گردیده و دارای 20 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine )

این پرسشنامه توسط نمث لورین.اس (1997) طراحی گردیده و دارای 11 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عزت نفس(Harry M. Wallace)

این پرسشنامه توسط هری ام.والاسه (2001) طراحی گردیده و دارای 26 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عزت نفس(Jacque L.king)

این پرسشنامه توسط ژاکوب ال.کینگ (2003) طراحی گردیده و دارای 10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان ( OBSE )

این پرسشنامه توسط ژاکوب ال.کینگ (2003) طراحی گردیده و دارای 10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری

این پرسشنامه توسط وی هی.اچ. باو و اندرو هد (2001) طراحی گردیده و دارای 20 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی

این پرسشنامه توسط فرانک شیپر (1999) طراحی گردیده و دارای 11 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مهارت های نظارت

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و کیس دیوس(2002) طراحی گردیده و دارای 9 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی

این پرسشنامه توسط ساعتچی و همکاران (1391) طراحی گردیده و دارای 18 گویه و 3 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس)

این پرسشنامه توسط راست و همکاران (1998) طراحی گردیده و دارای 28 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه هویت سازمان

این پرسشنامه توسط آلن ال ام (2006) طراحی گردیده و دارای 37 گویه و 6 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه هوش هیجانی گلمن

این پرسشنامه توسط گلمن (2001) طراحی گردیده و دارای 33 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه هوش سازماني

این پرسشنامه توسط کارل آلبرشت (2003) طراحی گردیده و دارای 49 گویه و 5 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه نگرش در مورد محیط کار

این پرسشنامه توسط جفری کانتور و همکاران (2002) طراحی گردیده و دارای 12 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه نگرش در کار

این پرسشنامه توسط جفری کانتور و همکاران (2002) طراحی گردیده و دارای 20 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه وجدان کاري کاستا و مک کرای

این پرسشنامه توسط کاستا و مک کرای (1992) طراحی گردیده و دارای 16 گویه و 2 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم)

این پرسشنامه توسط گرشام و الیوت (1999) طراحی گردیده و دارای 48 گویه و 4 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی

این پرسشنامه توسط رادنی مک آدام و همکاران (2005) طراحی گردیده و دارای 43 گویه و 5 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه ملزومات و عملکرد کسب و کار

این پرسشنامه توسط گراهام اس لاو (2006) طراحی گردیده و دارای 10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مقایسه مدیران مجرّب با مدیران جوانتر

این پرسشنامه توسط دیوید پولارد و همکاران (1997) طراحی گردیده و دارای 17 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان

این پرسشنامه توسط ریچارد ای هاف و همکاران (1997) طراحی گردیده و دارای 15 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی

این پرسشنامه توسط اندرو میکاییلیتچکنو و ویلیام لاندستروم (2006) طراحی گردیده و دارای 10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار (هیل و جونز)

این پرسشنامه توسط هیل و جونز (2010) طراحی گردیده و اگر از دیدگاه کارمندان تکمیل شود دارای 16 گویه و 4 بعد می باشد و اگر از دیدگاه مشتریان تکمیل شود دارای 16 گویه و 4 بعد می باشد  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مزایای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای 8 گویه می باشد.  پایایی و روایی: ندارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیر رسمی

این پرسشنامه توسط مول کپتین و همکاران (2005) طراحی گردیده و دارای 10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مدیریت عملکرد

این پرسشنامه توسط رادنی ماکادام و همکاران (2005) طراحی گردیده و دارای 12 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مدیریت دانش

این پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با استفاده از پرسشنامه همتی(1389) طراحی گردیده و دارای 25 گویه و 4 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مدیریت استعداد

این پرسشنامه توسط اوهلی (2007)  طراحی گردیده و دارای 36 گویه و 6 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک

این پرسشنامه توسط کلانتری (۱۳۸۹) طراحی گردیده و دارای 30 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(11):