خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم

این پرسشنامه توسط سیلوا جونز و همکاران (2005)  طراحی گردیده و دارای 10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مدیر اثربخش

این پرسشنامه توسط  تریشا ویلکینس و همکاران (2001)  طراحی گردیده و دارای 16 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مالکوم بالدریج

این پرسشنامه بر اساس مدل  مقیمی و همکاران (1394) ارائه گردیده و دارای 20 گویه و 8 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه گایش کارآفرینانه هاگس و مورگان

این پرسشنامه توسط هاگس و مورگان (2007) طراحی گردیده و دارای 18 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه کیفیت ارتباطات

این پرسشنامه توسط کترین آر مارشال (1995) طراحی گردیده و دارای 7 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه کنترل پیش نگر

این پرسشنامه توسط جریم مارتین (2006) طراحی گردیده و دارای 14 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه کفایت نفس

این پرسشنامه توسط ژاکوب ال.کینگ (2003) طراحی گردیده و دارای 17 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه کانون کنترل

این پرسشنامه توسط پاول جان دبیلو نیوسترم ار نیون و همکاران (2002) طراحی گردیده و دارای 20 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه کارت امتیازی متوازن

این پرسشنامه توسط پاول ار نیون و همکاران (2006) طراحی گردیده و دارای 20 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه کارآفرینی مارگ ریت هیل-نهایی

این پرسشنامه توسط مارگریت هیل (۲۰۰۳) طراحی گردیده و دارای 13 گویه و 4 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه کار آفرینی

این پرسشنامه توسط سرمد و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای 22 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: ندارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسش نامه فعالیت های مدیریتی فایول

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای 6 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: ندارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه مدیریت فروش

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای 65 گویه 17 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف

این پرسشنامه توسط نیف و همکاران (1990) طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای 21 گویه 7 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه فرآیند کنترل

این پرسشنامه توسط وایه اچ و همکاران (2001)طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای 10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی

این پرسشنامه توسط حامد حیدری و همکاران (1394)طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای ۳۶ گویه و 9 بعد و بانکداری الکترونیکی دارای ۱۶ و 3 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی

این پرسشنامه توسط سعیدا اردکانی و همکاران (1392)طراحی گردیده و دارای  27 گویه و 8 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر استراتژی روابط بین سازمانی

این پرسشنامه توسط ویلیام و همکاران (2006)طراحی گردیده و دارای  23 گویه و 4 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

این پرسشنامه دارای  11 گویه و 3 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ندارد قیمت: فقط 2000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون)

این پرسشنامه توسط پاترسون ترجمه ساعتچی و همکاران(1389)طراحی گردیده و دارای  15 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

این پرسشنامه توسط هرسی و گلداسمیت  (2009) طراحی گردیده و دارای  42 گویه و 7 بعد می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه عملکرد در شرکت های چندملیتی

این پرسشنامه توسط رالف کریستنسن (2007) طراحی گردیده و دارای  10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

این پرسشنامه توسط ریکاردو شیوا و همکاران (2007) طراحی گردیده و دارای  14 گویه و 5 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه ظرفیت های سازمانی

این پرسشنامه توسط کورمت کیویپولت و همکاران (2010) طراحی گردیده و دارای  22 گویه و 5 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی

این پرسشنامه توسط ماراگش و همکاران (1997) طراحی گردیده و دارای  15 گویه و 4 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان

این پرسشنامه توسط پیتر لاک و همکاران (2000 ) طراحی گردیده و دارای   45 گویه و 5 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه شایسته سالاری

این پرسشنامه توسط مصلحی (1391 ) طراحی گردیده و دارای   51 گویه و 8 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد

این پرسشنامه توسط کریس پیرسه و همکاران (1995) طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

این پرسشنامه توسط جان اسچیلر (2003) طراحی گردیده و دارای   17 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه شادکامی اکسفورد

این پرسشنامه توسط هیلز و همکاران (2002) طراحی گردیده و دارای   29 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

این پرسشنامه توسط ديويس و اولسون (1985) طراحی گردیده و دارای   31 گویه و 5 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سنجش ميزان آگاهي و استفاده مديران از MIS

این پرسشنامه توسط عبداللهی پور (1390) طراحی گردیده و دارای   66 گویه و 14 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سلامت کسب و کار

این پرسشنامه توسط رادنی اورتن (2007) طراحی گردیده و دارای   24 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)

این پرسشنامه توسط لوتانز (2007) طراحی گردیده و دارای   24 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

این پرسشنامه توسط ناهاپیت و گوشال (1998) طراحی گردیده و دارای   28 گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سبک های تفکر

این پرسشنامه توسط استرنبرگ و واگنر (1992) طراحی گردیده و دارای   40 گویه و 5 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی

این پرسشنامه توسط آرش شاه و همکاران در سال (2007) طراحی گردیده و دارای   7 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سبک پاسخگویی

این پرسشنامه توسط آنت و همکاران در سال (2006) طراحی گردیده و دارای   5 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سازمانی هایی در کلاس جهانی

این پرسشنامه توسط آرش شاه و همکاران در سال (2007 ) طراحی گردیده و دارای   6 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی

این پرسشنامه توسط مول کاپتین و همکاران در سال (2005) طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

مطالعات تبلیغات

یکی از اجزای آمیخته بازاریابی که نقش اساسی در فرایند بازاریابی دارد، ترویج یا ارتباطات بازاریابی است. شرکتها نیازمند بر قراری ارتباط با مشتریان خود هستند و آنچه که باید موضوع این ارتباط قرار گیرد، نباید بر عهده شانس گذاشته شود. منظور از ترویج، همه ابزار ارتباطی محسوب می شود که می تواند پیامی را به مخاطب برساند ( محمديان ، ۱۳۸۵). در زیر به تعدادی از تعاریف تبلیغ از دیدگاه های مختلف اشاره شده است : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 28,000 تومان
تعداد صفحه(11):