خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه سازمان یادگیرنده

این پرسشنامه توسط پنی گاردینر در سال (1999) طراحی گردیده و دارای   60 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سازمان یادگیرنده براساس مدل DLOQ

این پرسشنامه توسط مارسیک و واتکینز در سال (2003) طراحی گردیده و دارای   4 گویه و 2 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000   تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل

این پرسشنامه توسط بل در سال (1961) طراحی گردیده و دارای   32 گویه می باشد.   پایایی و روایی: ندارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: ندارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه ساختار سازمانی

این پرسشنامه توسط فرانک.اس جولی در سال (2006) طراحی گردیده و دارای   14 گویه و  3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک

این پرسشنامه توسط لیو و همکاران در سال (2002) طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه رهبری تحول آفرین

این پرسشنامه توسط باس و آولیو (۲۰۰۰) طراحی گردیده و دارای   20 گویه و 4 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی

این پرسشنامه توسط بنت و رابینسون (2000) طراحی گردیده و دارای   8 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرسشنامه رفتار های متقابل شخصی عادلانه

این پرسشنامه توسط آکین آکسو و همکاران  (2005) طراحی گردیده و دارای   18 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

رفتار منطقی درک شده سازمان

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و همکاران  (2002)  طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

رفتار کارآفرینانه در سازمان

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای   12 گویه و 5 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

رفتارهای ضدشهروندی سازمانی

این پرسشنامه توسط آرین قلی پور و علی اصغر پورعزت طراحی گردیده و دارای   24 گویه و 5 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

رضایت مشتری و پیامد های آن

این پرسشنامه توسط ماگنوس سودرلاند  (1998) طراحی گردیده و دارای   9 گویه و 4 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

رضامندی زناشویی

این پرسشنامه توسط دیوید اچ.اولسون ، دیوید جی.فورنیر ، جوئن ام. درانکمن  (1998) طراحی گردیده و دارای   115 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ذهن فلسفی

این پرسشنامه توسط ايرج سلطاني (1375) طراحی گردیده و دارای   60 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

درک رفتار سازمانی

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و همکاران  (2002)  طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

خود گشودگی (آکین آکسو و همکاران)

این پرسشنامه توسط آکین آکسو و همکاران  (2005) طراحی گردیده و دارای   28 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

خودارزیابی کسب و کار

این پرسشنامه توسط گومز و همکاران  (2002) طراحی گردیده و دارای   14 گویه و 7 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

خود نظارتی (جان نیوسترم و همکاران )

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و همکاران  (2002) طراحی گردیده و دارای   15  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

خود آگاهی

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و همکاران  (2002) طراحی گردیده و دارای   11  گویه و 2 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

خود ارزیابی سازمانی

این پرسشنامه توسط رابین من و همکاران  (1999)طراحی گردیده و دارای   9  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

خلاقیت سازمانی

این پرسشنامه توسط محمد حسن بیگی (1389)طراحی گردیده و دارای   16  گویه و 6  بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن

این پرسشنامه توسط آلن و همکاران ( 2008) طراحی گردیده و دارای   59  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

حس مشترک درباره رفتار در سازمان

این پرسشنامه توسط رادنی اورتن ( 2007) طراحی گردیده و دارای   10  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

توانمندسازی سازمانی

این پرسشنامه توسط راسل و همکاران ( 2003) طراحی گردیده و دارای   23  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تمايل به ترك خدمت

این پرسشنامه توسط جین کیم و همکاران ( 2007) طراحی گردیده و دارای   15  گویه  می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تفکر استراتژیک

این پرسشنامه توسط جین لیدکا ( ۱۹۹۸)  طراحی  گردیده و دارای    40  گویه  می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تغییر سازمانی

این پرسشنامه توسط محمود ساعتچی و کامبیز کامکاری و مهناز عسکریان (1391 ) 1391 طراحی گردیده و دارای   18  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تعهد سازمانی آلن و مایر

این پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر ( OCQ ) در سال (1990) طراحی گردیده و دارای   24  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تعالی سازمانی (مدل EFQM)

این پرسشنامه توسط مولر (2003) طراحی گردیده و دارای   36  گویه و 9 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تصمیم گیرنده خوب بودن

این پرسشنامه توسط ماتسیو و همکاران (2003) طراحی گردیده و دارای   45  گویه و 5 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تشریح رفتار

این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و کیس دیوس(2002) طراحی گردیده و دارای   11  گویه  می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تسهیم دانش

این پرسشنامه توسط تسهیم دانش دیکسون (۲۰۰۷) طراحی گردیده و دارای   15  گویه  و 5  مولفه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تحمل ابهام

این پرسشنامه توسط ودن و کامرون و وودز ( 1390 ) طراحی گردیده و دارای   6  گویه  و 3  مولفه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

تأثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت

این پرسشنامه توسط مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید،( 1390 )طراحی گردیده و دارای   6  گویه  می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پرخاشگری در دانش آموزان AGQ

این پرسشنامه توسط زاهدی فر، نجاریان و شکرکن(۱۳۷۹) طراحی گردیده و دارای   30  گویه  و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

پاسخگویی در سازمان های دولتی کشور

این پرسشنامه دارای   17  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بیگانگی از کار

این پرسشنامه توسط بانایی و ریسل (2007)  طراحی گردیده و دارای   8  گویه و 2 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

برنامه های بهبود بهره وری

این پرسشنامه توسط ماراگش و دواداسان و اراویندان و ناتاراجان  (1997)  طراحی گردیده و دارای   10  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

برنامه ریزی خوب بودن

این پرسشنامه توسط راسل.ای.ام اتسوز  (2003)  طراحی گردیده و دارای   10  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بازخورد عملکرد

این پرسشنامه توسط وایهه.اچ و باوی اندرو هد (2011)  طراحی گردیده و دارای   10  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

این پرسشنامه توسط جوهانس بور و رژینا.اچ.مولدر (2013)  طراحی گردیده و دارای   13  گویه و 4  بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بازاریابی رابطه مند

این پرسشنامه توسط اِندوبیسی (2013)  طراحی گردیده و دارای   17  گویه و 4  بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(11):