خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

آوای سازمانی

این پرسشنامه توسط همس کاسارین ماری (2012)  طراحی گردیده و دارای   18  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

انواع بازخور

این پرسشنامه توسط گالبث.ات.ال (2002)  طراحی گردیده و دارای   18  گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

انسجام و یکپارچگی سازمان

این پرسشنامه توسط مول کپتین و اسکات اولینو (2005)  طراحی گردیده و دارای   14  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c)

این پرسشنامه توسط ایزدیار  (1390) طراحی گردیده و دارای   21  گویه و 4  بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

این پرسشنامه توسط رالف کریتسن  (2006) طراحی گردیده و دارای   13  گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اعتماد سازمانی

این پرسشنامه توسط نادریان (1394) طراحی گردیده و دارای   16 و 4 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

استرس شغلی

این پرسشنامه دارای   27گویه و 9 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

استراتژی روابط بین سازمانی

این پرسشنامه توسط اندرو میکاییلیتچکنو و ویلیام لاندستروم (2006) طراحی گردیده و دارای   17گویه و5 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

استراتژی ارزیابی سازمانی

این پرسشنامه توسط وی هی.اچ. باو و اندرو هد (2001) طراحی گردیده و دارای   15   گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها

این پرسشنامه توسط آنردی.ای. دیوال(2004) طراحی گردیده و دارای   43   گویه و 3 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ارزیابی برنامه های اقدام (Action Plan)

این پرسشنامه توسط اندرو دوربین (1978) طراحی گردیده و دارای   10  گویه  می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ارتباطات

این پرسشنامه توسط مک گراس   (2005) طراحی گردیده و دارای   14  گویه  می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار

این پرسشنامه توسط سو یانگ لی   ( 2006 ) طراحی گردیده و دارای   20  گویه  می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اخلاقی بودن نگرش ها و رفتار ها

این پرسشنامه توسط جفری کانتور و ژاکوب ویسبرگ (2002 )طراحی گردیده و دارای 16 گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اخلاق کار

این پرسشنامه توسط گريگوري، سي، پتي (1990)طراحی گردیده و دارای 23گویه و 4 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (Word) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

احساس و نگرش افراد از خود

این پرسشنامه توسط رابرت ماتیس و اسوشیدس   (1429) طراحی گردیده و دارای  36 گویه می باشد . پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اثربخشی مدیریت سازمان

این پرسشنامه توسط جفری هاوتن و کریستوفر نک (2002)طراحی گردیده و دارای 32 گویه می باشد . پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

اثربخشی مدیریت ارشد

این پرسشنامه توسط فرهد انالویی (1995)طراحی گردیده و دارای 11 گویه می باشد . پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (Word) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ابعاد ساختار سازمانی

این پرسشنامه توسط اندی وود (2005)طراحی گردیده و دارای 23 گویه می باشد. پایایی و روایی : دارد نوع فایل: ورد (Word)  مولفه :  ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد  قیمت: فقط 3000 تومان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ابزار مدل یادگیری

این پرسشنامه توسط کنت و مورل (1987)طراحی گردیده و دارای 20 گویه می باشد. پایایی و روایی : دارد نوع فایل: ورد (Word)  مولفه : دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد  به نقل از مقیمی و رمضانی(1390) ) قیمت: فقط 3000 تومان     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

ترجمه اخلاق کسب و کار برای دانشجویان مدیریت + مقاله لاتین

ترجمه چکیده اخلاق کسب و کار به بخش مهمی از برنامه درسی در دانشکده انفورماتیک و مدیریت، دانشگاه هاردک کارلوف در جمهوری چک تبدیل شده است. این مقاله در مورد تجربه آموزش دانشجویان چک و دانشجویان بین المللی بحث می کند و موضوعات اساسی مانند تنوع فرهنگی، رویکردهای اخلاقی مختلف و الزامات اخلاقی در کشورهای مختلف را که عمیقا کسب و کار بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهند فهرست می کند. در کلاسها مشکلات اخلا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,000 تومان

پرسشنامه بازار یاب

پرسشنامه بازاریابی حسی، پرسشنامه ای محقق ساخته است . این مقیاس دارای 24 گویه و 5 مولفه می باشد که با یک مقیاس لیکرت پنج درجه­ای (خیلی کم تا خیلی زیاد ) و هر ماده دارای ارزشی بین 1 تا 5 است. با سؤالاتی مانند: (تا چه اندازه با خرید این محصول احساس خوبی دارید؟ ) بازاریابی حسی را می­سنجد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

متره براورد 1395 با نقشه CAD و ابنیه 95

فصل دوم : خاکبرداریفصل سوم : پی کنیفصل چهارم: عملیات بنایی با سنگفصل ششم : قالب بندی فلزیفصل هفتم : کارهای فولادی با میلگردفصل هشتم : بتن درجا فصل نهم : کارهای فولادی سنگین فصل یازدهم : آجرکاری و شفته ریزی  فصل سیزدهم : عایق کاری رطوبتی فصل هجدهم : اندود و بند کشیفصل بیستم :کاشی و سرامیکفصل بیست ویکم: فرش موزائیکفصل بیست ودوم: کارهای سنگی باسنگ پلاکفصل بیست وهشتم : حمل ون ...

توضیحات بیشتر - دانلود 40,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی 2-2- مفهوم فرهنگ فرهنگ، واژه ‌ای فارسی و مرکب از دو کلمه «فر» و «هنگ» است. «فر» پیشوند و به معنای بالا بوده و «هنگ» از ریشه اوستایی سنگ به معنای کشیدن سنگینی و وزن است. معنای ترکیبی آنها نیز از نظر لغت به معنای بالا کشیدن و بیرون کشیدن است. به عقیده تیلور، فرهنگ مجموعه آموخته و پیچیده و نظام یافته‌ ای از دانستنی ­ها، هنرها ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی

مبانی و پیشینه نظری رضایت شغلی توضیحات: فصل دوم مقاله کارشناسی ارشد و دکترا (پیشینه و مبانی نظری پژوهش) همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو مقاله توضیحات نظری کامل در مورد متغیر پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب منبع :    انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA) نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc قسم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

استفاده از پوزولان در بالا بردن مقاومت الکتریکی بتن 24 صفحه ورد با منابع معتبر چکیده و ..

چكيده: پوزولان ها مواد سيليسي و آلوميني هستند كه در مجاورت آب در حرارت معمولي با آهك تركيب شده و تشكيل مواد پايدار و نامحلول (ژل) داده و خاصيت سيماني شدن دارند. اقدام جهت شناسايي خاصيت پوزولان ها در بتن و ملات سال هاست كه به طور وسيعي در كشورهاي مختلف آمريكايي، اروپايي و ايران صورت گرفته است به نحوي كه به كارگيري اين مواد به عنوان ماده جايگزين سيمن در بتن در آيين نامه ها آورده شده است. در اين نو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

طراحی وساخت قالبهای دایکاست 38 صفحه قابل ویرایش در ورد با منبع

مقدمه : 2 آشنایی با ماشینهای دایکاست: 3 ماشینهای دایکاست با سیستم تزریق محفظه گرم. 3 ماشینهای دایکاست با سیستم تزریق محفظه سرد عمودی... 5 ماشینهای دایکاست با سیستم خلأ یا مکش.... 7 قالبهای دایکاست... 8 پینهای پران.. 8 ماهیچه ها یا نرگی قالب... 9 راهای خروج هوای داخل حفره. 10 سرباره گیرها 10 انواع مختلف قالب... 11 قابلهای تک حفره ای... 11 قالبهای چند حفره ای... 12 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 16,000 تومان 14,400 تومان 10% تخفیف
تعداد صفحه(11):