خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
پرسشنامه اثر بخشی مدیریت مالی 5,000 تومان
پرسشنامه شماره 143 ارزیابی جلسات گروهی 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 142 بررسی رویه ها در تیم 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 141 روابط بین شخصی در تیم 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 140 بررسی نقش افراد در تیم 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 139 هدف گذاری در تیم 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم 4,000 تومان
پرسشنامه خرد سازمانی براون و گرین (2006) 6,000 تومان
پاسخ فعالیت های مدیریتی فایول 4,000 تومان
پرسشنامه مدیریت فروش 5,000 تومان
پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف 4,000 تومان
پرسشنامه فرآیند کنترل 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر استراتژی روابط بین سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش 4,000 تومان
پرسشنامه عملکرد شغلی 4,000 تومان
پرسشنامه عملکرد سازمانی 5,000 تومان
پرسشنامه عملکرد در شرکت های چندملیتی 4,000 تومان
پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه ظرفیت های سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی 4,000 تومان
پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری 6,000 تومان
پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد 4,000 تومان
پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 4,000 تومان
پرسشنامه شادکامی آکسفورد 5,000 تومان
پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت 4,000 تومان
پرسشنامه آگاهي و استفاده مديران از MIS 6,000 تومان
پرسشنامه سلامت کسب و کار سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) 5,000 تومان
پرسشنامه سرمایه اجتماعی 4,000 تومان
پرسشنامه سبک های تفکر 4,000 تومان
پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی 4,000 تومان
پرسشنامه تعیین سبک پاسخگویی افراد 4,000 تومان
پرسشنامه سازمانی هایی در کلاس جهانی 4,000 تومان
پرسشنامه تعیین میزان توانایی در سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه سازمان یادگیرنده براساس مدل DLOQ 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی ابعاد ساختار سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک 4,000 تومان
پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) 4,000 تومان
پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی 6,000 تومان
پرسشنامه رفتار های متقابل شخصی عادلانه 4,000 تومان
پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه رضایت مشتری و پیامد های آن 4,000 تومان
پرسشنامه رضایتمندی زناشویی 5,000 تومان
پرسشنامه ذهن فلسفی 4,000 تومان
پرسشنامه درک رفتار سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی تمایل فرد به خودگشودگی 4,000 تومان
پرسشنامه ارزیابی کسب و کار توسط کارکنان 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی توانایی خود نظارتی در افراد 4,000 تومان
پرسشنامه خود آگاهی 4,000 تومان
پرسشنامه خود ارزیابی سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه خلاقیت سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه اندازه‌گیری حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن 6,000 تومان
پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی ابعاد توانمندسازی سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی میزان تمایل به ترک خدمت در افراد 4,000 تومان
پرسشنامه تفکر استراتژیک 6,000 تومان
پرسشنامه تغییر سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن 4,000 تومان
پرسشنامه تشریح نوع رفتار افراد 4,000 تومان
پرسشنامه تسهیم دانش 4,000 تومان
پرسشنامه تأثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت 4,000 تومان
پرسشنامه پرخاشگری در دانش آموزان AGQ 4,000 تومان
پرسشنامه استاندارد بیگانگی از کار 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی برنامه های بهبود بهره وری در سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی میزان تمایل به بازخور 4,000 تومان
پرسشنامه بازاریابی رابطه مند 4,000 تومان
پرسشنامه آوای سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی انواع بازخور های ارائه شده به کارکنان 4,000 تومان
پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c) 4,000 تومان
پرسشنامه میزان استرس شغلی 4,000 تومان
پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی 4,000 تومان
پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی 4,000 تومان
پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها 4,000 تومان
پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام (Action Plan) 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینه برقراری ارتباطات 4,000 تومان
پرسشنامه ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار 4,000 تومان
پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتار ها 4,000 تومان
پرسشنامه استاندارد اخلاق کار 4,000 تومان
پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود 4,000 تومان
پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد 4,000 تومان
پرسشنامه بررسی دو بعد تمرکز و رسمیت در سازمان 4,000 تومان
پرسشنامه تعیین سبک یادگیری 4,000 تومان
پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی 4,000 تومان
پرسشنامه مهارت های سازمانی 3,000 تومان
پرسشنامه یادگیری مستمر(A. Akin Aksu) 3,000 تومان
پرسشنامه یادگیری مشارکتی 3,000 تومان
پرسشنامه مهارت های مدیریت (David whet ten and Kim woods) 3,000 تومان
پرسشنامه مهارت های مدیریت (John W.Newstorm) 3,000 تومان
پرسشنامه یادگیری گروهی 3,000 تومان
پرسشنامه یادگیری فردی 3,000 تومان
پرسشنامه سبک های یادگیری(Henry C. Wilson) 3,000 تومان
پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine ) 3,000 تومان
پرسشنامه عزت نفس(Harry M. Wallace) 3,000 تومان
پرسشنامه عزت نفس(Jacque L.king) 3,000 تومان
پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان ( OBSE ) 3,000 تومان
پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری 3,000 تومان
پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی 3,000 تومان
پرسشنامه مهارت های نظارت 3,000 تومان
پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی 3,000 تومان
پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس) 3,000 تومان
پرسشنامه هویت سازمان 3,000 تومان
پرسشنامه هوش هیجانی گلمن 3,000 تومان
پرسشنامه هوش سازماني 3,000 تومان
پرسشنامه نگرش در مورد محیط کار 3,000 تومان
پرسشنامه نگرش در کار 3,000 تومان
پرسشنامه وجدان کاري کاستا و مک کرای 3,000 تومان
پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت ( فرم معلم) 3,000 تومان
پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی 3,000 تومان
پرسشنامه ملزومات و عملکرد کسب و کار 3,000 تومان
پرسشنامه مقایسه مدیران مجرّب با مدیران جوانتر 3,000 تومان
پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان 3,000 تومان
پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی 3,000 تومان
پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار (هیل و جونز) 3,000 تومان
پرسشنامه مزایای به کارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات 3,000 تومان
پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیر رسمی 3,000 تومان
پرسشنامه مدیریت عملکرد 3,000 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش 3,000 تومان
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک 3,000 تومان
پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم 3,000 تومان
پرسشنامه مدیر اثربخش 3,000 تومان
پرسشنامه مالکوم بالدریج 3,000 تومان
پرسشنامه گایش کارآفرینانه هاگس و مورگان 3,000 تومان
پرسشنامه کیفیت ارتباطات 3,000 تومان
پرسشنامه کنترل پیش نگر 3,000 تومان
پرسشنامه کفایت نفس 3,000 تومان
پرسشنامه کانون کنترل 3,000 تومان
پرسشنامه کارت امتیازی متوازن 3,000 تومان
پرسشنامه کارآفرینی مارگ ریت هیل-نهایی 3,000 تومان
پرسشنامه کار آفرینی 3,000 تومان
پرسش نامه فعالیت های مدیریتی فایول 3,000 تومان
پرسشنامه مدیریت فروش 3,000 تومان
پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف 3,000 تومان
پرسشنامه فرآیند کنترل 3,000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی 3,000 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی 3,000 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر استراتژی روابط بین سازمانی 3,000 تومان
پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش 2,000 تومان
پرسشنامه عملکرد شغلی (پاترسون) 3,000 تومان
پرسشنامه عملکرد سازمانی 3,000 تومان
پرسشنامه عملکرد در شرکت های چندملیتی 3,000 تومان
پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی 3,000 تومان
پرسشنامه ظرفیت های سازمانی 3,000 تومان
پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی 3,000 تومان
پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان 3,000 تومان
پرسشنامه شایسته سالاری 3,000 تومان
پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد 3,000 تومان
پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات 3,000 تومان
پرسشنامه شادکامی اکسفورد 3,000 تومان
پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت 3,000 تومان
پرسشنامه سنجش ميزان آگاهي و استفاده مديران از MIS 3,000 تومان
پرسشنامه سلامت کسب و کار 3,000 تومان
پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) 3,000 تومان
پرسشنامه سرمایه اجتماعی 3,000 تومان
پرسشنامه سبک های تفکر 3,000 تومان
پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی 3,000 تومان
پرسشنامه سبک پاسخگویی 3,000 تومان
پرسشنامه سازمانی هایی در کلاس جهانی 3,000 تومان
پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی 3,000 تومان
مطالعات تبلیغات 28,000 تومان
پرسشنامه سازمان یادگیرنده 3,000 تومان
پرسشنامه سازمان یادگیرنده براساس مدل DLOQ 3,000 تومان
پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل 3,000 تومان
پرسشنامه ساختار سازمانی 3,000 تومان
پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک 3,000 تومان
پرسشنامه رهبری تحول آفرین 3,000 تومان
پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی 3,000 تومان
پرسشنامه رفتار های متقابل شخصی عادلانه 3,000 تومان
رفتار منطقی درک شده سازمان 3,000 تومان
رفتار کارآفرینانه در سازمان 3,000 تومان
رفتارهای ضدشهروندی سازمانی 3,000 تومان
رضایت مشتری و پیامد های آن 3,000 تومان
رضامندی زناشویی 3,000 تومان
ذهن فلسفی 3,000 تومان
درک رفتار سازمانی 3,000 تومان
خود گشودگی (آکین آکسو و همکاران) 3,000 تومان
خودارزیابی کسب و کار 3,000 تومان
خود نظارتی (جان نیوسترم و همکاران ) 3,000 تومان
خود آگاهی 3,000 تومان
خود ارزیابی سازمانی 3,000 تومان
خلاقیت سازمانی 3,000 تومان
حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن 3,000 تومان
حس مشترک درباره رفتار در سازمان 3,000 تومان
توانمندسازی سازمانی 3,000 تومان
تمايل به ترك خدمت 3,000 تومان
تفکر استراتژیک 3,000 تومان
تغییر سازمانی 3,000 تومان
تعهد سازمانی آلن و مایر 3,000 تومان
تعالی سازمانی (مدل EFQM) 3,000 تومان
تصمیم گیرنده خوب بودن 3,000 تومان
تشریح رفتار 3,000 تومان
تسهیم دانش 3,000 تومان
تحمل ابهام 3,000 تومان
تأثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت 3,000 تومان
پرخاشگری در دانش آموزان AGQ 3,000 تومان
پاسخگویی در سازمان های دولتی کشور 3,000 تومان
بیگانگی از کار 3,000 تومان
برنامه های بهبود بهره وری 3,000 تومان
برنامه ریزی خوب بودن 3,000 تومان
بازخورد عملکرد 3,000 تومان
بازخور و حمایت از استقلال کارکنان 3,000 تومان
بازاریابی رابطه مند 3,000 تومان
آوای سازمانی 3,000 تومان
انواع بازخور 3,000 تومان
انسجام و یکپارچگی سازمان 3,000 تومان
آمیخته بازاریابی از دیدگاه مشتریان (4c) 3,000 تومان
آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی 3,000 تومان
اعتماد سازمانی 3,000 تومان
استرس شغلی 3,000 تومان
استراتژی روابط بین سازمانی 3,000 تومان
استراتژی ارزیابی سازمانی 3,000 تومان
ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها 3,000 تومان
ارزیابی برنامه های اقدام (Action Plan) 3,000 تومان
ارتباطات 3,000 تومان
ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار 3,000 تومان
اخلاقی بودن نگرش ها و رفتار ها 3,000 تومان
اخلاق کار 3,000 تومان
احساس و نگرش افراد از خود 3,000 تومان
اثربخشی مدیریت سازمان 3,000 تومان
اثربخشی مدیریت ارشد 3,000 تومان
ابعاد ساختار سازمانی 3,000 تومان
ابزار مدل یادگیری 3,000 تومان
ترجمه اخلاق کسب و کار برای دانشجویان مدیریت + مقاله لاتین 7,000 تومان
پرسشنامه بازار یاب 2,000 تومان
طرح توجیهی مالی بزینس پلن در قالب اکسل 50,000 تومان 45,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی 15,000 تومان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی 15,000 تومان
استفاده از پوزولان در بالا بردن مقاومت الکتریکی بتن 24 صفحه ورد با منابع معتبر چکیده و .. 10,000 تومان
طراحی وساخت قالبهای دایکاست 38 صفحه قابل ویرایش در ورد با منبع 16,000 تومان 14,400 تومان
طراحی وساخت قالبهای دایکاست 38 صفحه با منبع 16,000 تومان
کلونی زنبورعسل مصنوعی خود تطبیق برای بهینه سازی عددی جهانی 10,000 تومان
مدیریت رفتار سازمانی : وضوح خودانگاری: بررسی و نقش آن در رفتارمصرف کننده 2015 20,000 تومان
تاثیر رهبری تحول آفرین برتغییرات سازمانی و بهبود عملکرد کارکنان 15,000 تومان
پروپوزال بررسی رابطه تغییر سازمانی رهبری تحول آفرین با نقش تعدیلگری تعهد سازمانی سه متغییره 20,000 تومان
تغییر سازمانی رهبری تحول آفرین تعهد سازمانی 30,000 تومان
پرسشنامه استاندارد توانمندسازی مدیران (كردنائيچ، 1389) 8,000 تومان
پرسشنامه شماره 125 تحلیل رفتگی 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی 2,850 تومان
پرسشنامه شماره جو یادگیری و مهارت های گروه کاری137 2,500 تومان
پرسشنامه شماره 136 مهارت های تسهیل کنندگی 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 135 بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 133ارزیابی استقلال تیم 2,000 تومان
پرسشنامه نقش تیم 3,500 تومان
پرسشنامه 131 مراحل توسعه گروه 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 130 بازیگر تیم 2,500 تومان
پرسشنامه شماره 129 نگرش افراد در زمینه گروه های کاری 2,850 تومان
پرسشنامه شماره 128عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 127 دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 150 تاکتیک های سیاسی 2,000 تومان
پرسشنامه شماره 149 مدیریت تضاد 2,000 تومان
بررسی رویکردهای مذاکره 4,000 تومان
تأثیر فرهنگ ملی بر رویکردهای مذاکره 2,500 تومان
پرسشنامه شماره 146 پویایی جلسه 4,000 تومان
پرسشنامه شماره 145 چگونگی برخورد با عملکرد گروهی، رفتار بین گروهی و تضاد 2,500 تومان
پرسشنامه ارزیابی رابطه رهبر – پیرو شماره 190 2,500 تومان
پرسشنامه خودارزیابی شماره 189 3,000 تومان
پرسشنامه رهبر خوب بودن شماره 188 2,250 تومان
پرسشنامه ارتباطات غیرکلامی شماره 183 2,500 تومان
پرسشنامه سبک های مدیریت تضاد شماره 144 2,500 تومان
پرسشنامه های بین شخصی شماره 181 2,200 تومان
پرسشنامه بررسی روش های غلبه بر استرس شغلی شماره 126 3,000 تومان
پرسشنامه مهارت های برقراری ارتباطات شماره 180 2,200 تومان
پرسشنامه استرس شغلی شماره 124 2,000 تومان
پرسشنامه فرسودگی شغل شماره 123 2,850 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی شماره 122 2,000 تومان
پرسشنامه تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی شماره 121 2,000 تومان
پرسشنامه علائم تحلیل رفتگی شماره 120 2,000 تومان
پرسشنامه گوش دادن شماره 178 2,200 تومان
پرسشنامه تعهد سازمانی شماره 117 2,000 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی شماره 177 2,500 تومان
پرسشنامه تعهد سازمانی شماره 116 2,850 تومان
پرسشنامه تعهد سازمانی شماره 115 2,000 تومان
پرسشنامه وفاداری شماره 114 2,000 تومان
پرسشنامه روابط بین شخصی شماره 176 2,200 تومان
پرسشنامه رضایت شغلی شماره 113 2,000 تومان
پرسشنامه سرمایه رابطه ای شماره 175 2,200 تومان
پرسشنامه اثربخشی سیستم ارتباطات شماره 174 2,200 تومان
پرسشنامه امتیاز بالقوه انگیزش شماره 112 3,500 تومان
پرسشنامه سنجش ضمنی و صریح انگیزش شماره 111 2,000 تومان
پرسشنامه مهارت های انگیزشی شماره 110 2,000 تومان
پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان 109 3,000 تومان
پرسشنامه خوب بودن در ایجاد انگیزه شماره 107 2,500 تومان
پرسشنامه روابط با همکاران 173 2,350 تومان
پرسشنامه نیاز های ارتباطی شماره 172 2,350 تومان
پرسشنامه خوب بودن در برقراری ارتباطات شماره 171 2,250 تومان
پرسشنامه بازخور شماره 170 2,850 تومان
پرسشنامه سبک ارتباطی شماره 168 2,500 تومان
پرسشنامه رفتار های متقابل شخصی شماره 167 2,300 تومان
پرسشنامه بازخور و حمایت از استقلال کارکنان شماره 166 2,500 تومان
پرسشنامه خودگشودگی شماره 165 2,500 تومان
پرسشنامه کیفیت ارتباطات شماره 164 2,250 تومان
پرسشنامه ارتباطات شماره 163 2,000 تومان
پرسشنامه سبک های یادگیری شماره 103 2,500 تومان
پرسشنامه یادگیری سازمانی شماره 102 2,500 تومان
پرسشنامه یادگیری شماره 101 2,500 تومان
پرسشنامه یادگیری سازمانی شماره 100 2,500 تومان
پرسشنامه یادگیری گروهی شماره 99 2,500 تومان
پرسشنامه یادگیری فردی شماره 98 3,000 تومان
پرسشنامه یادگیری مشارکتی شماره 97 3,000 تومان
پرسشنامه ابزار مدل یادگیری شماره 96 2,500 تومان
پرسشنامه یادگیری مشارکتی شماره 95 2,500 تومان
پرسشنامه احساس و نگرش افراد از خود شماره 93 2,500 تومان
پرسشنامه نگرش در مورد محیط کار شماره 91 2,500 تومان
پرسشنامه نگرش در کار شماره 90 2,500 تومان
پرسشنامه مهارت های مدیریت نگرش کارکنان شماره 88 2,500 تومان
پرسشنامه خود آگاهی شماره 86 2,500 تومان
پرسشنامه تحمل ابهام شماره 85 2,500 تومان
پرسشنامه اخلاقی بودن نگرش ها و رفتار ها شماره 84 2,500 تومان
پرسشنامه کفایت نفس شماره 83 2,500 تومان
پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان ( OBSE ) شماره 82 2,500 تومان
پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان شماره 80 2,350 تومان
پرسشنامه ارزیابی برنامه های اقدام (Action Plan) شماره 78 2,350 تومان
پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان شماره 77 2,000 تومان
پرسشنامه درک رفتار سازمانی شماره 76 2,500 تومان
پرسشنامه تغییر سازمانی چاپی 2,950 تومان
پرسشنامه خلاقیت 2,850 تومان
پرسشنامه هوش سازمانی 3,000 تومان
پرسشنامه وضعیت زناشوئی گلومبرگ 2,850 تومان
پرسشنامه شایسته سالاری 3,500 تومان
پرسشنامه عزت نفس مبتنی بر سازمان 2,350 تومان
پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش 2,500 تومان
پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری در بانک 3,000 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش 3,000 تومان
پرسشنامه وجدان کاری ( مک کرای و کاسکا 1992 ) 2,850 تومان
پرسشنامه پاسخ گویی در سازمان های دولتی 3,000 تومان
پرسشنامه فرم کوتاه شده یادگیری سازمانی نیف 3,000 تومان
پرسشنامه تمایل به ترک خدمت 3,000 تومان
پرسشنامه تفکر استراتژیک 3,000 تومان
Total Quality Management Practices’ Effects on Quality Performance and Innovative Performance اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری 10,000 تومان
راهبری، ابزاری برای مدیریت استراتژیک 2015 Leadership as a tool of strategic management 5,000 تومان
ارزش‌های دینی خانواده و نقش آن در پیشگیری از گرایش به مواد مخدر 10,000 تومان
طبیعت گرایی در شعر فروغ فرخزاد و سهراب سپهری 15,000 تومان
بررسی رابطه عدالت سازمانی جو اخلاقی نوآوری سازمان مدیریت دولتی 20,000 تومان
انواع ارتباطات نقش رادیو در خلاقیت برنامه سازی خلاق 200,000 تومان
میزان رضایت پناهندگان از خدمات اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی - مدل های رضایتمندی علوم ارتباطات 20,000 تومان
پرسشنامه توسعه سازمانی شماره 75 2,000 تومان
پرسشنامه بهبود سازمانی شماره 74 2,000 تومان
پرسشنامه مداخلات شماره 73 2,000 تومان
پرسشنامه تجربه تغییر شماره 72 2,000 تومان
پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی شماره 71 2,000 تومان
پرسشنامه تغییر سازمانی شماره 69 2,000 تومان
پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر شماره 68 2,000 تومان
پرسشنامه تغییر محیط کاری با کیفیت بالا شماره 67 2,000 تومان
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر شماره 66 2,000 تومان
پرسشنامه مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر شماره 63 2,000 تومان
پرسشنامه کنترل پیش نگر شماره 61 2,000 تومان
پرسشنامه مهارت های نظارت شماره 60 2,000 تومان
پرسشنامه انواع بازخور شماره 59 2,000 تومان
پرسشنامه بازخورد عملکرد شماره 58 2,000 تومان
پرسشنامه فرآیند کنترل شماره 57 2,000 تومان
پرسشنامه خود نظارتی شماره 56 2,000 تومان
پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک شماره 55 2,000 تومان
پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی شماره 54 2,000 تومان
پرسشنامه ساختار سازمانی شماره 53 2,000 تومان
پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی شماره 52 2,000 تومان
پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی شماره 51 2,000 تومان
پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیر رسمی شماره 50 2,000 تومان
پرسشنامه مشارکت در تصمیم گیری گروهی شماره 43 2,000 تومان
پرسشنامه برنامه ریزی خوب بودن شماره 42 2,000 تومان
پرسشنامه تصمیم گیرنده خوب بودن شماره 41 2,000 تومان
پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی شماره 40 2,000 تومان
پرسشنامه سازمان یادگیرنده براساس مدل DLOQ شماره 38 2,000 تومان
پرسشنامه سازمان یادگیرنده شماره 37 2,000 تومان
پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی شماره 36 2,000 تومان
پرسشنامه مهارت های ادراکی، انسانی و فنی شماره 34 2,000 تومان
پرسشنامه فعالیت های مدیریتی فایول شماره 33 2,000 تومان
پرسشنامه اثربخشی مدیریت ارشد شماره 32 2,000 تومان
پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات شماره 31 2,000 تومان
پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان شماره 39 2,000 تومان
پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری شماره 2 2,000 تومان
پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد شماره 30 2,000 تومان
پرسشنامه مهارت های سازمانی شماره 29 2,000 تومان
پرسشنامه ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی شماره 28 2,000 تومان
پرسشنامه مدیر اثربخش شماره 27 2,000 تومان
پرسشنامه مهارت های مدیریت شماره 26 2,000 تومان
پرسشنامه مدیر قرن بیست و یکم شماره 25 2,000 تومان
پرسشنامه مهارت ها و توانایی های روابط انسانی شماره 24 2,000 تومان
پرسشنامه تأثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت شماره 22 2,000 تومان
پرسشنامه کارت امتیازی متوازن شماره 21 2,000 تومان
پرسشنامه مالکوم بالدریج شماره 20 2,000 تومان
پرسشنامه ملزومات و عملکرد کسب و کار شماره 19 2,000 تومان
پرسشنامه عملکرد در شرکت های چندملیتی شماره18 2,000 تومان
پرسشنامه مدیریت عملکرد شماره 17 2,000 تومان
پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها شماره 16 2,000 تومان
پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان شماره 15 2,000 تومان
پرسشنامه خودارزیابی کسب و کار شماره 14 2,000 تومان
پرسشنامه معیارهای موفقیت سازمان شماره 13 2,000 تومان
پرسشنامه سلامت کسب و کار شماره 12 2,000 تومان
پرسشنامه ظرفیت های سازمانی شماره 11 2,000 تومان
پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی شماره 10 2,000 تومان
پرسشنامه سازمانی هایی در کلاس جهانی شماره 9 2,000 تومان
پرسشنامه توانمندسازی سازمانی شماره 8 2,000 تومان
پرسشنامه استراتژی روابط بین سازمانی شماره 7 2,000 تومان
پرسشنامه عوامل مؤثر بر استراتژی روابط بین سازمانی شماره 6 2,000 تومان
پرسشنامه هویت سازمان شماره 5 2,000 تومان
پرسشنامه انسجام و یکپارچگی سازمان شماره 4 2,000 تومان
پرسشنامه مقایسه مدیران مجرّب با مدیران جوانتر شماره 3 2,000 تومان
پرسشنامه برنامه های بهبود بهره وری شماره 2 2,000 تومان
پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری شماره 1 2,000 تومان
پرسشنامه مهارت های سازمانی 2,000 تومان

تعداد صفحه(1):