آوای سازمانی ، سکوت سازمانی، اخلاق حرفه ای

این فصل سه بخش ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق و ارائه مدل مفهومی تحقیق را دارا می باشد.

قسمت ادبیات تحقیق شامل چهار بخش اصلی مرتبط با اخلاق حرفه ای (متغیرتعدیلگر)،  رهبری اخلاقی (متغیرمستقل) و آوای سازمانی و سکوت سازمانی (متغیروابسته) است.در بخش اول، در ابتدا به صورت کوتاه، مبانی نظری اخلاق حرفه ای شرح داده شده است.

در بخش دوم به بیان نظریات عنوان شده به وسیله صاحب نظران در خصوص رهبری اخلاقی اشاره شده است. در بخش سوم و چهارم مبانی نظری در مبحث آوای سازمانی و سکوت سازمانی مطرح می شود.همچنین در قسمت پیشینه تحقیقی پژوهش به تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع پژوهش در چهار محور مذکور اشاره شده است. با توجه به این موضوع که در تحقیقات داخلی و خارجی، پژوهش هایی که کاملا این چهار محور را در بر گرفته باشد،

یافت نشد،در نتیجه، به نتایج و یافته های پژوهشی بعضی از تحقیقات که از نظر علمی قرابت زیادی با بحث پژوهش دارند، به ترتیب داخلی و خارجی اشاره می شود. در قسمت نهایی مدل مفهومی تحقیق مورد بحث و ارایه قرار می گیرد.

پیشینه های  تجربی  :

نئوبرت و سایرین(۲۰۰۹) رابطۀ رهبری اخلاقی و رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند
آنها عنوان نمودند که مدیران به وسیله رهبری اخلاقی قادرند جو اخلاقی ایجاد نمایند که بر شکوفایی گرایشهای مطلوب در کارکنان از قبیل رضایت شغلی و تعهد عاطفی اثر گذار است. نتایج آنها این موضوع را بیان می کند که رهبری اخلاقی دارای تأثیر مستقیم و غیر مستقیم بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان دارد . 
تأثیر غیرمستقیم به واسطه شکل گیری جو اخلاقی ایجاد میگردد که به نوبه خود به رضایت شغلی بالاتر و تعهد عاطفی بیشتر در کارکنان می انجامد.

پونو و تناکون(۲۰۰۹)  ارتباط بین رفتار رهبری اخلاقی و عملکرد کارکنان را بررسی نمودند. آنها در این راستا تأثیر رهبری اخلاقی را بر نتایج نگرش کارکنان از قبیل تعهد سازمانی و اعتماد به رهبران مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه از داده ها ی جمع آوری شده از ۱۷۲ مدیر سطح میانی درسازمانهای مالزی استفاده نمود.

 کیم و بریمر[۲](۲۰۱۱) تأثیر رهبری اخلاقی را بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی مدیران میانی و سپس تأثیر آنها را بر نتایج رفتاری مدیران از قبیل تلاش مضاعف و قصد خروج از سازمان مورد بررسی قرار دادند. آنها تحلیل تجربی خود را در ۳۰ هتل انجام داده

و ۳۲۴ مدیر میانی در بررسی آنها شرکت نمودند. مطالعه آنها نشان داد که رهبری اخلاقی مدیران ارشد رابطۀ مثبتی با رضایت شغلی و تعهد عاطفی مدیران میانی دارد اما رضایت شغلی الزاماً به تمایل آنها برای تلاش مضاعف منجر نمیگردد. رابطۀ مثبت بین تلاش مضاعف مدیران  و عملکرد رقابتی هتل نیز تأیید گردید.

در مرحله اول ، تصمیم گیرندگان ناچار می شوند به جای اینکه به انتخاب یا عمل خود عمل کنند ، تصمیم بگیرند که نتایج احتمالی موردتوجه خود را حدس بزنند تا اخلاقی بودن را مشخص کنند.
گرونیگ بر این باور است که این یک استدلال نادرست است که وی اظهار داشت: “برعکس ، ما معتقدیم که روابط عمومی باید بر اساس جهان بینی باشد که اخلاق را در فرایند روابط عمومی گنجانده و نه بر دیدگاهی که در مورد اخلاق آن بحث می کند.
به عبارت دیگر ، اخلاق باید مربوط به فرایند تصمیم گیری باشد ، نه فقط نتیجه ، که نمی تواند تضمین شود.
رهبری اخلاقی رهبری است که با رعایت اعتقادات و ارزشهای اخلاقی و عزت و حقوق سایرین هدایت می شود.  بنابراین به مفاهیمی مانند اعتماد ، صداقت ، توجه ، کاریزما و انصاف ارتباط دارد.
اخلاق مرتبط با انواع ارزشها و اخلاقی است که فرد یا جامعه  مناسب می داند. همچنین ، اخلاق مربوط به فضیلت افراد و انگیزه های آنها است. انتخاب رهبر نیز تحت تأثیر رشد اخلاقی آنها قرار دارد.

محمد صالحی، سیده زهرا حسینی درونکلایی، شهربانو محمدی(۱۳۹۵) تحقیقی با عنوان رابطه استراتژی های منابع انسانی با اخلاق حرفه ای کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام داده اند هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه استراتژی های منابع انسانی با اخلاق حرفه ای کارکنان علوم پزشکی مازندران بوده است. مواد و روش هاروش تحقیق از نوع همبستگی است، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان علوم پزشکی مازندران با ۱۷۵۰ نفر پرسنل می باشد که ۳۱۵ نفر بعنوان حجم نمونه با فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده انتخاب گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته استراتژی منابع انسانی، پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای اورگان و کونوسکی جمع آوری شد و با نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد استراتژهای مدیریت عملکرد، جبران خدمات و روابط کار با اخلاق حرفه ای کارکنان رابطه دارد، اما استراتژی تامین و استراتژی آموزش و توسعه با اخلاق حرفه ای کارکنان رابطه ندارد. همچنین ۳۳ % تاثیرات بر اخلاق حرفه ای توسط استراتژی های منابع انسانی تبیین می شود.

لیلا افشار، گیتا رضوانی، محمد حسین زاده، زهرا سماواتیان، به بررسی میزان مهارت های اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار فهرست مهارت های اخلاقی پرداخته اند. پژوهش حاضر به بررسی میزان مهارت های اخلاقی دانشجویان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد با استفاده از ابزار پرسشنامه «Moral skill In ventory» در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ می پردازد. روش پژوهش بررسی مقطعی تحلیلی است و جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان ورودی سال های ۸۸ تا ۹۲ دانشکده دندانپزشکی شاهد می باشند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های بسته پاسخ ساختارمند استفاده شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS 20 استفاده گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که درک کلی دانشجویان از مجموع چهار حیطه اخلاقی (حساسیت، استدلال، یکپارچگی و شجاعت اخلاقی) نسبت به سطح ایده آل آن بسیار پایین تر می باشد و در این بین حساسیت اخلاقی نسبت به سایر حیطه ها وضعیت بهتری را نشان داده است.

شیدایی و اسماعیلی(۱۳۹۵) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی و رفتار آوای سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی در شعب بانک ملی استان گلستان صورت دادند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی و رفتار آوای سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی در شعب بانک ملی استان گلستان بوده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک ملی استان گلستان به تعداد ۹۰۰ نفر بوده که با توجه به جدول گرجسی و مورگان تعداد ۲۶۹ نفر از آنان به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل می باشد. جهت تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی داده ها از نرم افزار Spss20 و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد رهبری اخلاقی با رفتار آوای سازمانی و همچنین بین ابعاد رهبری اخلاقی با اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد. همچنین بین اشتیاق شغلی با رفتار آوای سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

حسن زاده و همکاران(۱۳۹۵) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری با توجه به متغیر تعدیل گر آوای سازمانی در شهرداری بجنورد صورت داده اند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری با توجه به متغیر تعدیل­گر آوای سازمانی به مرحله اجرادرآمده است. تحقیق بر حسب نوع گردآوری داده ها به شیوه توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را ۲۴۲ نفر از کارکنان شهرداری بجنورد تشکیل داده اند. داده های استخراج شده از ۱۴۲ پرسشنامه، مبنای آزمون فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی قرار گرفت و از طریق آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی با تعلق خاطر کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین آوای سازمانی رابطه میان رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری را تعدیل می کند؛ بنابراین آوای سازمانی با رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری ارتباط دارد

زارعی متین و همکاران(۱۳۹۴) تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر رفتار رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان صورت دادند. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد است. برای بررسی فرضیات از نرم افزار آموس بهره گرفته شده است. نتایج تحقیق محققین نشان داده است که رهبری اخلاقی بر آوای کارکنان تاثیر دارد.همچنین به دست آمد که رهبری اخلاقی بر آوای تدافعی، مطیع و نوع دوستانه نیز تاثیر دارد. 

عباس زادهوبوداقی(۱۳۹۳)درپژوهشیکهدرجامعهآماریکارکناندانشگاهتبریزبه انجامرسید،تأثیررهبریاخلاقرابرظرفیتانطباق پذیریسازمانیبررسیکردند . آنهابا استخراجابعادرهبریاخلاقیازپژوهشهایدنهارتوقودیهاق(۲۰۱۰)وبراون(۲۰۰۴) تأثیرچهاربعدانصاف،تسهیمقدرت،وضوحنقشوهدایتاخلاقیرابرظرفیت انطباق پذیریموردمطالعهقراردادندنتایجتحلیلرگرسیونانجامشدهنشاندادکهسهبعد انصاف،وضوحنقشوهدایتاخلاقیتأثیرمعناداریبرظرفیتانطباق پذیریکارکناندارد .

شیدایی و اسماعیلی(۱۳۹۵) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی و رفتار آوای سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی در شعب بانک ملی استان گلستان صورت دادند. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ابعاد رهبری اخلاقی و رفتار آوای سازمانی با توجه به نقش میانجی اشتیاق شغلی در شعب بانک ملی استان گلستان بوده است. جامعه آماری پژوهش کارکنان بانک ملی استان گلستان به تعداد ۹۰۰ نفر بوده که با توجه به جدول گرجسی و مورگان تعداد ۲۶۹ نفر از آنان به عنوان نمونه آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع تحلیل می باشد. جهت تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل عاملی داده ها از نرم افزار Spss20 و به منظور بررسی فرضیات تحقیق از معادلات ساختاری لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین ابعاد رهبری اخلاقی با رفتار آوای سازمانی و همچنین بین ابعاد رهبری اخلاقی با اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد. همچنین بین اشتیاق شغلی با رفتار آوای سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

حسن زاده و همکاران(۱۳۹۵) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری با توجه به متغیر تعدیل گر آوای سازمانی در شهرداری بجنورد صورت داده اند. این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری با توجه به متغیر تعدیل­گر آوای سازمانی به مرحله اجرادرآمده است. تحقیق بر حسب نوع گردآوری داده ها به شیوه توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق را ۲۴۲ نفر از کارکنان شهرداری بجنورد تشکیل داده اند. داده های استخراج شده از ۱۴۲ پرسشنامه، مبنای آزمون فرضیه های تحقیق و مدل مفهومی قرار گرفت و از طریق آزمون همبستگی، تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار لیزرل و اس پی اس اس تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری اخلاقی با تعلق خاطر کاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. هم چنین آوای سازمانی رابطه میان رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری را تعدیل می کند؛ بنابراین آوای سازمانی با رهبری اخلاقی و تعلق خاطر کاری ارتباط دارد.

مهتاب حسنی (۱۳۹۳) بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان فرمانداری دامغان:هدف این پژوهش ،بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و هویت سازمانی کارکنان فرمانداری دامغان است. روش پژوهش توصیفی و از نوع کاربردی است.جامعه آماری کارکنان فرمانداری دامغان بوده که تعداد آنها در سال ۱۳۹۳حدود ۵۰ نفر بودند که این تعداد به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی وکلا و بورداس(۲۰۰۵)با ۱۵ سوال و پرسشنامه استاندارد هویت سازمانی بوش،والدینگ و جان(۲۰۰۶) با ۲۹سوال می باشد. برای تایید روایی از نظر خبرگان و همچنین نتایج تحلیل عامل تاکیدی استغاده گردید که نتایج حاکی از تایید پرسشنامه بود برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید .با آزمون نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون به میزان رابطه معنادار دو شاخص اصلی پرداخته شد که ۳۲۶ به دست آمد. ورابطه معنادار بین هویت سازمانی و هریک از مولفه های آن با سکوت سازمانی کارکنان محاسبه شد که مثبت بودن این مقادیر نشان داد ، روابط مستقیم است و همبستگی مثبت و معناداری بین سکوت سازمانی کارکنان و هر یک از این مولفه ها وجود دارد.

حسین خنیفر (۱۳۸۹) سکوت سازمانی(در تکاپوی ارائه مدل بومی برای سازمان های ایرانی) : این مقاله ضمن شناسایی مفهوم سکوت سازمانی . جنبه های گوناگون آن و همچنین شناسایی ابعاد و مولفه های سکوت سازمانی چرداخته است.

مهدی افخمی اردکانی(۱۳۹۱) بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل شخصیتی در شکل گیری سکوت کارکنان صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان دانشی پژوهشگاه صنعت نفت (حدود ۳۴۰ نفر) و حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان حدود ۱۸۰ نفر برآورد شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی و از شاخه همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. نمونه گیری به روش تصادفی ساده و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه می باشد. دادههای جمع آوری شده با نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل شده و نتایج نشان میدهد که ابعاد شخصیتی برونگرایی، گشودگی و وظیفه شناسی رابطه منفی و معناداری با سکوت دارند؛ در حالی که بین سازگاری و سکوت، رابطهی مثبت و معنادار وجود دارد؛ ضمن آنکه بین بعد شخصیتی روان رنجوری با سکوت رابطه معناداری مشاهده نشد.

نقد و بررسی‌ها

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “آوای سازمانی ، سکوت سازمانی، اخلاق حرفه ای”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

  • توضیحات محصول را به خوبی بخوانید و در صورت نیاز به راهنمایی از بخش کاربری و سیستم تیکت استفاده نمایید .
  • تنها راه پشتیبانی محصولات سیستم تیکت می باشد .
  • برای دریافت آخرین نسخه محصولات و دسترسی همیشگی به محصولات خریداری شده حتما در سایت عضو شوید .
  • پرداخت از طریق درگاه بانکی انجام میشود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید
  • در صورت نیاز به سفارشی سازی و تغییرات در این محصول ، لطفا از بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید
قالب فروش فایل

محصولات مشابه این محصول

%25
تخفیف

مبانی نظری خرد سازمانی

قیمت اصلی 40,000 تومان بود.قیمت فعلی 30,000 تومان است.
5
%10
تخفیف

مبانی نظری تبلیغات

قیمت اصلی 50,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
0