سایت در حال بارگذاری است ...
09158238830 iranprodoc@gmail.com تایم کاری : شنبه تا پنجشنبه تهران ، میدان هروی

حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران

محاسبه انلاین  حجم نمونه  بر اساس فرمول  کوکران 

فرمول کوکران 

در این فرمول p و q نسبت موفقیت و شکست هستند که ۰/۵ در نظر گرفته می شوند.

مقدار Zα/۲ در سطح خطای ۰/۰۵ برابر ۱/۹۶ است.

مقدار خطای d نیز ۰/۰۵ در نظر گرفته می شود.

مقدار N معرف حجم جامعه مورد نظر است.

 
 
 
و  حجم  نمونه بر اساس  جدول  مورگان  
 Ù†ØªÛŒØ¬Ù‡ تصویری برای جدول مورگان

جدول مورگان   از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است. جدول مورگان در واقع حاصل زحماتی است که robert v. krejcie و daryle w. morgan کشیده اند و به ازای مقادیر مختلف از اندازه های جامعه با استفاده از فرمول کوکران نمونه را برآورد کرده اند.

یعنی شما هر یک از اعداد این جدول را در فرمول کوکران بگدارید همین حجم نمونه را مشاهده خواهید کرد. 
بنابراین جدول کریسی و مورگان چیزی جز همان کاربرد فرمول کورکان نیست.

دکتر شعبان زاده

64 مطلب منتشر شده

با اشتیاق در دنیای آمار قدم نهادم؛ داده های چیزهای زیادی به ما می گویند به ضعم من آمار و پژوهش همواره پلی برای عبور از دره های ناشناخته و در هر تحقیق یک قدم در راه حل مساِل پیچیده است.

درباره این مطلب نظر دهید !