خدمات پژوهشی ایران پروداک خدمات پژوهشی

پرسشنامه شماره 119تعهد سازمانی

      هدف: بررسی میزان تعهد کارکنان به سازمان ابعاد: دارای 4 بعد می باشد. ماهیت کار ـ سیاست سازمانی ـ عوامل محیطی ـ عوامل شهری گویه: دارای 33 گویه می باشد. تعداد صفحات: 3 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان       ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,850 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شماره 134 ارزیابی اثربخشی عملکرد گروه

  هدف: بررسی اثربخشی عملکرد گروه ابعاد: ندارد گویه: دارای 15 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجیدرمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه اثر بخشی مدیریت مالی

این پرسشنامه در مقياس اندازه گيري ليكرت بوده و ابعاد اثربخشی مدیریت مالی را مورد سنجش قرار مي دهد. پرسشنامه پنج گزينه اي بوده و با احتساب نمراتي به ترتيب از يك تا هفت براي گزينه ها طراحي شده است . در اين طيف هر قدر از مقادير كم به طرف مقادير زياد حركت كنيم نشان دهنده اين است كه آن ديدگاه پاسخ دهندگان از وضعيت بهتري برخوردار است. این پرسشنامه دارای چهار بعد میباشد شامل: برنامه¬ریزی مالی، بودجه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه شماره 143 ارزیابی جلسات گروهی

    هدف: بررسی اینکه شما چگونه می توانید جلسات اثربخش تری داشته باشید ابعاد: ندارد گویه: دارای 12 گویه می باشد. تعداد صفحات: 1 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رضمان     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 142 بررسی رویه ها در تیم

هدف: بررسی اثربخشی رویه های موجود در تیم ابعاد: ندارد گویه: دارای 10 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی وآقای دکتر مجید رمضان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 141 روابط بین شخصی در تیم

  هدف: بررسی روابط بین شخصی در تیم ابعاد: ندارد گویه: دارای 10 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 140 بررسی نقش افراد در تیم

        هدف: بررسی نقش افراد در تیم ابعاد: ندارد تعداد صفحات: 2 صفحه گویه: دارای 10 گویه می باشد. منبع : آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان           ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 139 هدف گذاری در تیم

  هدف: بررسی اثربخشی هدف گذاری در تیم ابعاد: ندارد گویه: دارای 10 گویه می باشد. تعداد صفحات: 2 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,000 تومان

پرسشنامه شماره 138 ارزیابی اثربخشی تیم

  هدف: ارزیابی اثربخشی تیم ابعاد: دارای 7 بعد می باشد. هم افزایی تیم ـ عملکرد ـ اهداف ـ مهارت ها ـ استفاده از منابع ـ نوآوری ـ کیفیت گویه: دارای 44 گویه می باشد. تعداد صفحات: 4 صفحه منبع: آقای دکتر محمد مقیمی و آقای دکتر مجید رمضان   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه خرد سازمانی براون و گرین (2006)

این پرسشنامه دارای 66 گویه و 6 بعد خودآگاهی ، مدیریت هیجانی ، نوع دوستی ، دانش زندگی ، مهارت های زندگی ، تمایل به یادگیری می باشد نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت  می باشد که پایایی و روایی  آن تایید شده است  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پاسخ فعالیت های مدیریتی فایول

پاسخ فعالیت های مدیریتی فایول این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و دارای 6 گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: ندارد منبع: مقیمی و همکاران (1390) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه مدیریت فروش

پرسشنامه مدیریت فروش این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای 65 گویه 17 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مقیمی و همکاران (1390) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف

پرسشنامه فرم خلاصه شده یادگیری سازمانی نیف این پرسشنامه توسط نیف و همکاران (2003) طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای 21 گویه 7 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: نیف و همکاران (2003) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه فرآیند کنترل

پرسشنامه فرآیند کنترل این پرسشنامه توسط وایه اچ و همکاران (2001)طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای 10 گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: وایه اچ و همکاران (2001) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی

پرسشنامه عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بانکداری سنتی و الکترونیکی این پرسشنامه توسط حامد حیدری و همکاران (1394)طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای ۳۶ گویه و 9 بعد و بانکداری الکترونیکی دارای ۱۶ و 3 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: حامد حیدری و همکاران (1394) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه نوآوری فردی این پرسشنامه توسط سعیدا اردکانی و همکاران (1392)طراحی گردیده و دارای   27 گویه و 8 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: سعیدا اردکانی و همکاران (1392) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عوامل مؤثر بر استراتژی روابط بین سازمانی

پرسشنامه عوامل مؤثر بر استراتژی روابط بین سازمانی این پرسشنامه توسط ویلیام و همکاران (2006)طراحی گردیده و دارای   23 گویه و 4 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ویلیام و همکاران (2006) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش

پرسشنامه عوامل اثر گذار بر فروش این پرسشنامه دارای   11 گویه و 3 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ندارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی این پرسشنامه توسط پاترسون ترجمه ساعتچی و همکاران(1389)طراحی گردیده و دارای   15 گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: پاترسون ترجمه ساعتچی و همکاران(1389) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه عملکرد سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی  این پرسشنامه توسط هرسی و گلداسمیت   (2009) طراحی گردیده و دارای   42 گویه و 7 بعد می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: هرسی و گلداسمیت    (2009)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه عملکرد در شرکت های چندملیتی

پرسشنامه عملکرد در شرکت های چندملیتی این پرسشنامه توسط رالف کریستنسن (2007) طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی

پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی این پرسشنامه توسط ریکاردو شیوا و همکاران (2007) طراحی گردیده و دارای   14 گویه و 5 گویه می باشد .   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد  (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ریکاردو شیوا و همکاران (2007) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه ظرفیت های سازمانی

پرسشنامه ظرفیت های سازمانی این پرسشنامه توسط کورمت کیویپولت و همکاران (2010) طراحی گردیده و دارای  22 گویه و 5 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: کورمت کیویپولت و همکاران (2010) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی

پرسشنامه طراحی ساختار ماتریسی این پرسشنامه توسط ماراگش و همکاران (2006) طراحی گردیده و دارای  15 گویه و 4 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: ماراگش و همکاران (2006) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان

پرسشنامه شرایط یادگیری در سازمان این پرسشنامه توسط پیتر لاک و همکاران (2000) طراحی گردیده و دارای  45 گویه و 5 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد (WORD) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: پیتر لاک و همکاران (2000) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری  این پرسشنامه توسط مصلحی (1391 ) طراحی گردیده و دارای   51 گویه و 8 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مصلحی (1391 ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد

پرسشنامه شایستگی های مدیریت ارشد این پرسشنامه توسط کریس پیرسه و همکاران (1995) طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

پرسشنامه شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات این پرسشنامه توسط جان اسچیلر (2003) طراحی گردیده و دارای   17 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: جان اسچیلر (2003) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه شادکامی آکسفورد

پرسشنامه شادکامی آکسفورد این پرسشنامه توسط هیلز و همکاران (2002) طراحی گردیده و دارای   29 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: هیلز و همکاران (2002) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت این پرسشنامه توسط ديويس و اولسون (2005) طراحی گردیده و دارای   31 گویه و 5 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه آگاهي و استفاده مديران از MIS

پرسشنامه آگاهي و استفاده مديران از MIS این پرسشنامه توسط عبداللهی پور (1390) طراحی گردیده و دارای   66 گویه و 14 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: عبداللهی پور (1390) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پرسشنامه سلامت کسب و کار سازمان

پرسشنامه سلامت کسب و کار سازمان این پرسشنامه توسط رادنی اورتن (2007) طراحی گردیده و دارای   24 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: رادنی اورتن (2007) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ) این پرسشنامه توسط لوتانز (2007) طراحی گردیده و دارای   24 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: لوتانز (2007) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,000 تومان

پرسشنامه سرمایه اجتماعی

پرسشنامه سرمایه اجتماعی این پرسشنامه توسط ناهاپیت و گوشال (1998) طراحی گردیده و دارای   28 گویه و 3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: دارد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه سبک های تفکر

پرسشنامه سبک های تفکر این پرسشنامه توسط استرنبرگ و واگنر (2003) طراحی گردیده و دارای   40 گویه و 5 بعد می باشد.     پایایی و روایی: دارد   نوع فایل: ورد   ( WORD )   مولفه: دارد   نحوه نمره گذاری: دارد   منبع: دارد   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی

پرسشنامه سبک تصمیم گیری شخصی این پرسشنامه توسط آرش شاه و همکاران در سال (2007) طراحی گردیده و دارای   7 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: آرش شاه و همکاران در سال (2007)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه تعیین سبک پاسخگویی افراد

پرسشنامه تعیین سبک پاسخگویی افراد این پرسشنامه توسط آنت و همکاران در سال (2006) طراحی گردیده و دارای   5 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: آنت و همکاران در سال (2006) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه سازمانی هایی در کلاس جهانی

پرسشنامه سازمانی هایی در کلاس جهانی این پرسشنامه توسط آرش شاه و همکاران در سال (2007) طراحی گردیده و دارای   6 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: آرش شاه و همکاران در سال (2007)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه تعیین میزان توانایی در سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی

پرسشنامه تعیین میزان توانایی در سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی این پرسشنامه توسط مول کاپتین و همکاران در سال (2005) طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مول کاپتین و همکاران در سال (2005) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان

پرسشنامه بررسی میزان یادگیرنده بودن سازمان این پرسشنامه توسط پنی گاردینر در سال (1999) طراحی گردیده و دارای   60 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: پنی گاردینر در سال (1999) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه سازمان یادگیرنده براساس مدل DLOQ

پرسشنامه سازمان یادگیرنده براساس مدل DLOQ این پرسشنامه توسط مارسیک و واتکینز در سال (2003) طراحی گردیده و دارای   4 گویه و 2 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: مارسیک و واتکینز در سال (2003) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه بررسی ابعاد ساختار سازمانی

پرسشنامه  بررسی ابعاد ساختار سازمانی این پرسشنامه توسط فرانک.اس جولی در سال (2006) طراحی گردیده و دارای   14 گویه و  3 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: فرانک.اس جولی در سال (2006)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک

پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک این پرسشنامه توسط لیو و همکاران در سال (2002) طراحی گردیده و دارای  10 گویه می باشد.  پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: لیو و همکاران در سال (2002) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ)

پرسشنامه رهبری تحول آفرین باس و آولیو (MLQ) این پرسشنامه توسط باس و آولیو (2000) طراحی گردیده و دارای   20 گویه و 4 بعد می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: دارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: باس و آولیو (2000) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی

پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی این پرسشنامه توسط بنت و رابینسون (2000) طراحی گردیده و دارای   8 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: بنت و رابینسون (2000) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,000 تومان

پرسشنامه رفتار های متقابل شخصی عادلانه

پرسشنامه رفتار های متقابل شخصی عادلانه این پرسشنامه توسط آکین آکسو و همکاران  (2005) طراحی گردیده و دارای   18 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: آکین آکسو و همکاران  (2005) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان

پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان

پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان این پرسشنامه توسط جان نیوسترم و همکاران  (2002)  طراحی گردیده و دارای   10 گویه می باشد.   پایایی و روایی: دارد نوع فایل: ورد   ( WORD ) مولفه: ندارد نحوه نمره گذاری: دارد منبع: جان نیوسترم و همکاران  (2002)  ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان
تعداد صفحه(11):